آیین نامه خرید و فروش سهام

نظر به ضرورت و به منظور ایجاد فضایی مناسب جهت انجام معاملات سهام و نیز داشتن رویه متوازن در نحوه انجام آن مطابق با قوانین و مقررات مربوطه ، شرکت توسعه ورزش امید جوانان شیراز به شماره ثبت 40960 که در این آیین نامه شرکت نامیده می شود از طریق ایجاد بخش امور سهام مبادرت به تهیه چارچوب در قالب این آیین نامه جهت انجام خرید و فروش سهام نموده است . به منظور حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف سامان دهي، حفظ و توسعه منصفانه ، واگذاري سهام متعلق به شرکت قبل از واگذاري، در زمان واگذاري و پس از آن، در چارچوب مقررات اين آئين نامه خواهد بود.

 • سهام با نام:

سهامی است که به شخص معینی تعلق داشته و بموجب ان شخص مزبور دارای حقوق و تعهداتی میشود وحقوق وابسته به سهام عبارتند از : حق حضور در مجامع عمومی شرکت – حق رای – حق استفاده از سود سالیانه و ذخایر قابل تقسیم – حق اولویت در نقل و انتقال سهام ( در موارد پیش بینی شده در اساسنامه و ...)

باتوجه به بانام بودن سهام شرکت، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام قید می‌گردد. نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی طبق ماده۴۰ قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. همچنین نقل و انتقال سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره می باشد.

شرکت تنها برای تسهیل در امر خرید و فروش سهام برای همه سهامداران حقیقی و حقوقی خود و نیز امکان ایجاد بستری مناسب جهت رونق معاملات سهام از طریق فضایی امن، برابر این آیین نامه اقدام می نماید.

 • - خریدار و فروشنده متقاضی برای خرید و فروش سهام می بایست پس از مراجعه به امور سهام شرکت  و ضمن اعلام میزان سهام جهت خرید یا فروش با مبلغ پیشنهادی فرم های مربوطه خرید و یا فروش را تکمیل نماید .
 • - خریدار و فروشنده با تکمیل فرم معامله (خرید یا فروش) سهام با امضای خود زیر فرم های مربوطه قبولی کامل و قطعی خود را برای انجام معامله اعلام می نماید.
 • - امورسهام پس از تاییدیه قطعی و نهایی از سوی خریدار یا فروشنده مبادرت به عملیات خرید و فروش قطعی سهم می نماید.
 • - امور سهام پس از دریافت فرم های مربوطه خرید یا فروش سهم از هر یک از متقاضیان خرید یا فروش به ترتیب تاریخ و زمان تکمیل فرم،کلیه مشخصات فروشنده و یا خریدار را در دفتر مخصوص ثبت می نماید به نحوی که تعداد سهام مورد معامله و میزان آن بطور کامل مشخص باشد.
 • - از آنجائی که سهام شرکت از نوع با نام می باشد ضروری است فروشنده در هنگام فروش سهام گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام خود را نیز به همراه داشته باشد .
 • - طرفین معامله اعم از خریدار و فروشنده موظف و متعهد به انجام مقررات جاری شرکت ازجمله اساسنامه ، تصمیمات هیئت مدیره ، قانون تجارت و سایر قوانین مربوطه خواهند بود.
 • - طرفین معامله متعهد به پرداخت کلیه کسورات قانونی خصوصاً مالیات مربوط به نقل و انتقال سهام و ثبت در دفتر شرکت نیز می باشند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکت:

در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت میتوانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده 41 ل.ق استنباط میشود. از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند. بنابراین اگر در اساسنامهی شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأتمدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

چگونگی انتقال سهام:

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.

انتقال سهام :

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده يا وكيل يا نمايندهی قانوني او بايد این انتقال را در دفتر مزبور امضا كند. در موردي كه تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقالگيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقالگيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقالگیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقالدهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. (ماده 40 ل.ق)

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله میباشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بانام میبایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بیاعتبار خواهد بود.ضمناً سهامداران حق فروش سهام به زیر قیمت اعلام شده توسط نخواهند داشت.

انتقال قهری سهام:

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه میگردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائممقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت میشوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، میباشند.

نکات مهم:

 • - هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل وخسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
 • - انتقال سهام با نام باید دردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی اوباید انتقال را دردفترمزبورامضاءکند.
 • تبصره : درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شرکت قید وبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل وانتقال سهم معتبرخواهد بود .هرگونه تغییراقامتگاه نیزباید به همان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید ازنظرشرکت واشخاص ثالث فاقد اعتباراست.
 • - سهامداران متعهد می گردند به تصمیمات هیأت مدیره شرکت احترام گزارده و عمل نمایند.
 • - سهامداران ضمن مراعات نظم و قوانین تعیین شده از سوی شرکت، می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص سهام و پیشرفت پروژه و.... و همچنین ارائه نظرات و پیشنهادات به سایت مراجعه نمایند.
 • - سهامداران متعهد می گردند درصورت تغییر آدرس و نقل مکان، آدرس جدید خود را به شرکت اعلام دارند. چنانچه اعلام آدرس جدید از سوی سهامدار به شرکت صورت نگیرد، کلیه مکاتبات با آدرس قبلی انجام می شود و شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص عواقب این امر ندارد.
 • - زمان اجرای پروژه و بهره برداری، منوط به سیاست های شرکت و تصمیمات اخذ شده از سوی هیأت مدیره می باشد و سهامدار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 • - درصورت تحقق سود و منافع پیش بینی شده از سوی شرکت، سود سهام به صورت سالانه و به حساب بانک ملت سهامدار واریز می گردد.
 • - نقل و انتقالات صرفاً در مکان تعیین شده از سوی شرکت انجام خواهد شد.
 • - سهامدار در سود و زیان شرکت سهیم می باشد. بدین صورت که هر شخص سهامدار به میزان سهمی که در شرکت دارد، مسئولیت سود و زیان شرکت را تقبل نموده و اعتراضی به این امر نداشته باشد.

در تماس باشید

آدرس :   شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 3 اداری واحد 510

تلفن :      07136239039                 

ایمیل:     info@omidjavanan.com

شرکت امید جوانان

هلدینگ امید جوانان با شماره ثبت 40960 عمده فعالیت‌های خود را با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص به صورت ساختار محور و پروژه محور آغاز نموده است. با توجه به وضعیت صنعت تولیدی و گردشگری و حجم پروژه های نیمه اتمام، این شرکت بر آن شد تا با یک تیم مدیریتی حرفه ای تمرکز خود را بر ارائه خدمات حقوقی، مالی، طرح و برنامه ، تبليغات و بازاریابی و ورود به پروژه های بزرگ ( از ایده تا اجرا) با استفاده از متدهاى روز و دانش فنی و تخصصی قرار دهد، همچنین با همراهی شرکتها جهت ورود به بازار سرمایه، گامی موثر در تحول اقتصاد کشور داشته باشد.