نام کاربری * :

رمز عبور : *  

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی:        09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com