پیشنهادات امید جوانان به مراجعان در بخش حقوقی

_________________________________________________________________________________________________       

وکلا و مشاورین حقوقی 

         الف)ارجاع کار در حوزه های ثبت ، قرارداد ، املاک ، سهام و امور بین الملل

         ب ) معرفی و تبادل پروژه های حقوقی به افراد متخصص

         ج ) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

          د) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

 مؤسسات حقوقی و داوری

  الف) معرفی، مشارکت و تبادل پروژه های حقوقی به افراد متخصص

  ب) امکان استفاده از بخش رؤیا ساز و تبدیل ایده های شما پس از ارزیابی به طرح های اجرایی

  ج) عقد قرارداد جهت معرفی به شرکت های زیر مجموعه و تعریف در تسهیلات امید کارت

پروژه های مهندسی حقوقی (BOT) ، مالکان زمین ، ساختمان و سرمایه گذاران 

  الف) تبدیل پروژه های BOT به سرمایه گذاری ماندگار و قابل توسعه پس از اتمام مدت بهره برداری از طریق مدل های موجود در بازار سرمایه

       ب) برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران و برنامه های اسپانسری و ...

       ج ) تأمین نیازمندی های پروژه از بخش های مختلف بازرگانی، فروش و سایر زیر ساخت ها

        د)  مشاوره فنی ، تخصصی جهت برنامه های توسعه پروژه با رویکرد حقوقی

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com