شرایط عضویت

________________________________________________________________________________

جهت عضویت در امنای امید جوانان باید شرایط زیر را دارا بود:

1. فعال در امور خیریه

2. دارای انواع تخصص ها و مهارت های مورد نیاز امناء طبق اهداف یا دانش یا سرمایه

3. دارای سهم امنای امید جوانان

(سهم ممتاز نوع ب مخصوص هیئت مدیره و سهم عادی مخصوص دیگر اعضاء) به صورت یکی از موارد زیر:

  • سهام به صورت هدیه مخصوص ورزشکاران و هنرمندان
  • سهام با پرداخت مبلغ اسمی مخصوص اعضاء و همیاران و فعالان
  • سهام با پرداخت مبلغ واقعی مخصوص سرمایه گذاران که در این مورد منافع سهام از همان ابتدا به سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت.

 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com