سرمایه هیئت امناء

________________________________________________________________________________________

دارایی اولیه امناء مبلغ  18 میلیارد ریال می­باشد که از سوي شرکت به هیئت موسس تماماً صلح گردیده و در اختیار هیئت امناء در قالب سهام شرکت قرار گرفته است.سهام یاد شده  در قالب 20 سهام ممتاز نوع ب به ارزش واقعی هر یک 450 میلیون ریال و 150 سهام عادی به ارزش واقعی هریک 60 میلیون ریال  که جمع مبلغ اسمی آنها معادل 600 میلیون ریال و ارزش واقعی 18 میلیارد ریال می باشد.

به دلیل اینکه کلیه اعضاء هیئت امناء باید از سهامداران باشند، این مبلغ به عنوان سرمایه در اختیار هیئت امناء قرار می­گیرد که به صلاحدید خود این سهام را به اعضای هیئت امناء واگذار کنند که این سهام به مدت یک سال از زمان واگذاری غیر قابل فروش می باشد و سود سهام و سایر مزایای سهام پس از گذشت یکسال به آنان تعلق می گیرد.. به طور مثال اگر سود سهام و افزایش سرمایه، سهام یکی از اشخاص هیئت امناء را سه برابر کرده و یک سهم ممتاز نوع ب را تبدیل به سه سهم ممتاز نوع ب نماید، شخص عضو فقط یک سهام را دریافت و 2 سهم دیگر در اختیار هیئت امناء برای اعضاء جدید( نخبگان،ورزشکاران و...) قرار می گیرد.  نحوه­ ی ارائه و شرایط لازم اعضاء به صلاحدید هیئت امناء می­باشد.

از آنجائیکه سهام های فوق به هیئت امناء تعلق دارد، مبلغ حاصل از فروش آنان به حساب هیئت امناء واریز می گردد، تا در جهت منافع هیئت امناء هزینه گردد.

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com