توسعه :


هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان در راستای اهداف کارآفرینی و ایجاد بسترهای اشتفال زایی به شرکت های تولیدی و خدماتی و صاحبان مشاغل در چارچوبی جدید و نوآورانه، مسیرهای توسعه را معرفی می نماید.

در صورت تمایل شرکت ها و افراد به حرکت در مسیر توسعه، بعد از ارائه آنالیزهایی که قابلیت اطمینان این مسیر را بصورت شفاف نشان می دهد اقدام به برنامه ریزی پویا که رشد و چابکی در بازار و بهینه سازی تصمیم گیری ها را موجب می شود، می گردد.

در این زمینه با بهره گیری از همکاران متخصص تیمی تشکیل داده ایم که با در نظر گرفتن هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری، در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی با پالایش گروهی سیستم توصیه گری ایجاد کرده و در صورت برنامه پیاده سازی توسعه، مجموعه امید جوانان شما را در کلیه مراحل شامل طراحی، سرمایه گذاری و خرید، استقرار و پیاده سازی، تولید و بهره برداری همراهی خواهد کرد.

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com