شرکت توسعه ورزش امید جوانان بواسطه فعالیت و شناخت در بازار سرمایه و با بهرمندی از سرمایه های سرگردان و استفاده از مدل های جذب سرمایه ، جهت اجرا و راه اندازی طرحهای بزرگ و سازنده کشور و تبدیل آنها به سرمایه های ماندگار و با رشد مستمر ، اقدام به تزریق سرمایه به طرح ها و پروژه های توجیه پذیر از طرق مختلف به شرح زیر می کند :

1. بوجودآوردن امکان مشارکت عمومی در طرحهای زیربنایی وبزرگ بخشهای تولیدی ‌‌، ازطریق سرمایه گذاری در طرحها با بهرمندی از سرمایه های عمومی و سهام پروژه

2. معرفی پروژه ها جهت سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی و تولید، ابنیه و ساختمان.

3. جذب سرمایه های سرگردان و فراهم آوردن امکان کسب درآمد عادلانه برای سرمایه گذاران با مشارکت سرمایه گذاری در طرحها و سایر موارد دیگری که بنا به مصلحت و تشخیص هیات مدیره درقالب موضوعات در اساسنامه شرکت به تصویب رسیده باشد.

4. مشارکت در پروژه ها و طرح های اقتصادی و تولیدی و بازرگانی از طریق شرکتهای تابعه .

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615 تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی: 09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com