انواع قراردادها در پروژه :

(B.O.T) 

Build, Operate and Transfer :        ساخت، بهره برداري و انتقال

در يك قرارداد متعارف (B.O.T) دولت به يك شرکت یا كنسرسيوم متشكل ازچند شركت خصوصي امتياز مي دهد تا مطابق مفاد قرارداد، تأمين مالي يك طرح زير بنايي را عهده دار شده آن را بسازد و در ازاي مخارجي كه تقبل كرده براي مدتي از پروژه ساخته شده بهره برداري كند و پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نمايد.

 ( B.O.O.T ) 

      Build , own ,Operate and Transfer : قراردادهاي ساخت ، تملك ، بهره برداري و انتقال

مقدمه شبیه B.O.T ، اما own یا تملك از اين جهت در اين قرارداد به كار رفته است كه كنسرسيوم ، اموال مادي موجود در پروژه را در طول مدت قرارداد مالک می شود و سپس آن را به دولت انتقال مي دهد.

مالكيت كامل پروژه درطول مدت بهرهبرداري امكان واگذاري مالكيت به ثالث، امكان جانشيني، ايجاد و تنظيم تعرفه افزايش قيمت و … را برای سرمایه گذار فراهم می آورد ليكن تعهد به انتقال پروژه در پايان زمان امتياز به دولت، جزئي لاينفك قرارداد است.

 ( B.O.O ) 

قراردادهاي ساخت، تملك و بهره برداري : ( Build , Own and Operate )

مقدمه شبیه B.O.T ، اما كنسرسيوم مسئوول ساخت و بهره برداري از پروژه مجبور نیست پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتي واگذار نمايد. به عبارت ديگر بهره برداري شرکت مجری از پروژه محدود به مدت معيني نيست.

اينگونه پروژه ها در كشورهايي بوجود مي آيند كه :

الف: داراي حساسيت كمتري نسبت به واگذاري امتياز به سرمايه گذاران خارجي مي باشند.

ب: سياستهای روشني جهت بهره گيري از سرمايه گذاري بخش خصوصي تدوین نموده اند.

ج: قبلاً تجربه کافی در روش ( B.O.T ) را كسب نموده باشند.

 (B.O.O.S ) 

قرارداهاي ساخت، تملك، بهره برداري : (Build,own,Operate and Sell)

چنانچه در پروژه هاي ساخت، تملك و بهره برداري(B.O.O ) كنسرسيوم متعهد شود پس از انقضاي مدت معيني پروژه را در قبال دريافت مبلغي به دولت مزبور بفروشد از عنوان B.O.O.S استفاده می شود.

( B.R.T) يا ( B.L.T )

قراردادهاي ساخت، اجاره، انتقال : (Build , Rent / Lease and Transfer)

چنانچه كنسرسيوم پروژه را بعد از ساخت تملك كند و آن را براي مدت معيني در مقابل مبلغي به دولت يا بخش خصوصي اجاره دهد و پس از سپري شدن مدت آن را بطور رايگان تملك كند از عنوان ساخت، اجاره و انتقال استفاده مي شود.

( B.T.O ) 

قراردادهاي ساخت، انتقال و بهره برداري  ( Build ,Transfer and Operate )

اگر در يك قرارداد ( B.O.T ) طرفين بخواهند، تأكيد كنند كه مالكيت پروژه و تأسيسات آن به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتياز استفاده انحصاري از پروژه را براي مدت مشخصي به كنسرسيوم اعطا كند از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره برداری استفاده می نمایند.

( R.O.T )

قراردادهاي بازسازي ، بهره برداري و انتقال ( Refurbish , Operate and Transfer )

چنانچه پروژه اي و تأسيساتي كه هم اكنون موجود است به بخش خصوصي واگذار تا توسط بخش خصوصي بازسازي شده و متقابلاً براي مدتي مورد بهره برداري بخش خصوصي قرار گيرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازي، بهره برداري و انتقال استفاده می شود.

( M.O.T ) 

قراردادهاي مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال : ( Modernize ,Operate and Transfer)

چنانچه پروژه زير بنايي موجود به بخش خصوصي واگذار شود تا آن را به يك پروژه مدرن تبديل كرده و در عوض براي مدتي مورد بهره برداري قرار دهد و سپس آن را به طور رايگان به دولت انتقال دهد از اصطلاح مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال استفاده مي شود.

(BOLT)  

 BUILD OWN LEASE TRANSFER    ساخت ،تملک، اجاره و انتقال

 در یک قراداد BOT در مدت زمان بهره بردای ، مبلغی را بعنوان اجاره پرداخت می شود که در این حالت نیز بعد از زمان بهره برداری ، پروژه منتقل می گردد .

 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com