امکان سنجی f.s

مطالعه امکان سنجی یا  Feasibility Study برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و جذب سرمایه در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنای فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد.

انواع مطالعات امکان سنجی:

  • امکان سنجی فنی
  • امکان سنجی بازار
  • امکان سنجی اقتصادی
  • سایر مطالعات

اهداف مطالعات امکان سنجی

تحقیقات بازار : جهت بررسی وضعیت رقبا و امکان رقابت

جریان نقدی: برنامه ریزی و کنترل جریان نقدینگی ویژه کاهش ریسک کسب و کار

پیش بینی درآمدی: بررسی کلیه هزینه های درگیر در پروژه و مخارج، سرمایه اولیه تولید و نهایتاً دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی و پیش بینی میزان درآمد

گسترش امکانات : شامل طراحی برنامه های توسعه، ادغام و اضافه کردن خط تولید و ورود به بازارهای جدید

فرم امکان سنجی

جهت بررسی مطالعات امکان سنجی ایده شما فرم زیر را دانلود کنید و پس از تکمیل فرم،به آدرس ایمیل info@omidjavanan.com ارسال نمایید.

فرم مطالعات امکان سنجی ایده

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com