مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه :

 • تحلیل و ارزیابی پروژه:
 1. مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه
 2. تهیه شناسنامه و منشور پروژه (Peroject Charter)
 3. فازبندی پروژه
 4. تهیه ساختار شکست کار (WBS)
 5. تهیه فهرست فعالیت

بعد از تهیه ساختار شکست کار، آخرین سطوح WBS  Work Package نامیده می‌شود.

بعد از آن در واقع فعالیت کوچکترین جزء عملیاتی پروژه است که دارای زمان، هزینه و

منابع مشخص برای انجام میباشد.

   بررسی روابط و همپوشانی بین فعالیت ها 

چهار نوع رابطه برای فعالیتها و تعیین پیش نیازی و پس نیازی می‌توان تعریف نمود.

رابطه های Finish to Start ، Start to Start، Finish to Finish و Start to Finish .

معمولاً 90% رابطه ها در یک برنامه زمانبندی از نوع FS می باشد و 10% هم از نوع FF و SS.

از رابطه SF هم به ندرت استفاده می‌شود.

 ترسیم شبکه زمانبندی پروژه

با کمک نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مانند MSP و P6 این کار با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

 

 • برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی:
 1. برآورد حجم عملیات و منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت ها
 2. برآورد مدت زمان اجرای فعالیت ها
 3. برآورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه
 4. تهیه بودجه تفصیلی پروژه

 

 • زمانبندی پروژه:
 1. تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه
 2. تعیین روزها و ساعت های کاری و غیر کاری
 3. تعیین مایلستون های کلیدی در پروژه
 4. تحلیل مسیر بحرانی پروژه

 

 • برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان - هزینه
 1. برنامه ریزی و تخصیص منابع
 2. بررسی رابطه زمان - هزینه (نقطه بهینه زمان - هزینه کدام است؟)

 

 • تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
 1. تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
 2. برنامه ریزی تامین منابع اجرایی پروژه

 

 • ارزشیابی و نظارت پروژه
 1. محاسبه پیشرفت اجرای فعالیت ها
 2. ارزشیابی هزینه های اجرایی صرف شده
 3. مقایسه نتایج به دست آمده با پیش بینی ها
 4. به هنگام سازی برنامه زمانبندی پروژه ها
 5. ارائه راهکار جبرانی جهت جبران تاخیرات
 6. تهیه گزارش های مدیریتی
 7. پیش بینی بودجه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه

 

 • کمک به تصمیم‌گیری مدیریت جهت اعمال واکنشهای مناسب و مقتضی :

هدف از انجام امور برنامه ریزی و کنترل پروژه کمک به مدیر پروژه و سایر مدیران عملیاتی جهت تصمیم‌گیری بهتر

در جهت در مسیر درست قرار گرفتن پروژه را دارد.

در واقع کنترل پروژه نقش گیج‌های کنترلی هواپیما برای خلبان را دارد.

چنانچه هواپیما از مسیر یا ارتفاع خود منحرف شود، وظیفه آن گیج‌ها ارسال به موقع آلارم

به خلبان جهت اصلاح مسیر یا ارتفاع پرواز را بر عهده دارد.

مهمترین این گیج‌ها در پروژه، انحراف زمان و هزینه پروژه از برنامه مبنا یا همان Baseline است

که با اخطار به موقع به مدیر پروژه، او را در تصمیم‌گیری بهتر یاری می‌نماید

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com