حقوق مربوط به معاملات شرکت ها و سهام 

_________________________________________________________________

مشاوره در خصوص سهام به افراد و شرکتها در رابطه با طیف وسیعی از معاملات تجاری از خدمات شایان توجه شرکت ما محسوب می شود.

امور سهام با توجه به معاملات شرکت با بررسی و نظارت بر موارد ذیل می باشد:

      .         ادغام و اکتساب شرکت

·         بازسازی و ساماندهی تجارت

·         توافقات سهامداری، آیین نامه ها و توافقات عملیاتی

·         راه اندازی و بهره وری از پروژه ها

·         انتخاب نوع درست معامله

·         ساماندهی معامله و توجه به ملاحظات مالیاتی

·         احیای هویت و برند سازمان

.         ارزیابی دارایی های مشهود و غیرمشهود در سرمایه

.         شناسایی بازار سرمایه مرتبط

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615 تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی: 09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com