امور دعاوی

____________________________________________________________________

  امور دعاوی در سه بخش دعاوی حقوقی- سهامداری و تجاری انجام می شود.

   دعاوی حقوقی

با توجه به تخصص و تبحر تیم ما و حل بحران های ملکی، دعاوی مربوط به املاک و اراضی در اولویت ما می باشد.

 • دعاوی مربوط به معارضین
 • دعاوی اراضی منابع ملی
 • دعاوی مربوط به مالکیت اسناد 

دعاوی سهامداری

ارائه خدمات حقوقی به موکلین و وکالت از آنها در دعاوی بین سهامداران، شرکا، مأموران و مدیران کاری، از اهم وظایف ما به شمار می آید. این تغییرات شامل موارد ذیل است:

 • تغییر سهامداران و شرکای مدیریتی
 • انتقال سرمایه و سهام
 • توزیع سود
 • مسئولیت هریک از افراد در زمینه ضرر

  دعاوی تجاری

ما وکالت موکلین را در دعاوی تجاری ای که نیاز به وکلای قوی و موثر دارند به عهده داریم. بیشتر دعاوی تجاری ای که موکلین ما با آن مواجه هستند، دعاوی بین واحدهای تجاری است. مانند:

 •  نقض قرارداد
 •  مسئولیت مربوط به محصولات
 •  تجارت تقلبی
 •  نقض شرط مندرج در قرارداد
 •  عدم انجام شروط
 •  نقض قراردادهای عدم افشا
 •  نقض قراردادهای عدم رقابت
 •  تغییر قرارداد اجاره
 •  قراردادهای مربوط به خدمات

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com