امور بین المللی

________________________________________________________________

در واحد بین الملل امید جوانان، خدمات زیر ارائه می گردد.

  •       تنظیم قرارداد های بین الملی با بررسی و تعیین قانون حاکم بر قراردادها و در نظر گرفتن تعارض قوانین   
  •       وکالت و مشاوره حقوقی جهت ثبت شرکت های بین المللی
  •       روش ثبت شرکتهای خارجی در ایران
  •       ثبت شرکت joint venture در ایران
  •       روش ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
  •       وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی بین المللی 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com