امور بین المللی

________________________________________________________________

در واحد بین الملل امید جوانان، خدمات زیر ارائه می گردد.

  •       تنظیم قرارداد های بین الملی با بررسی و تعیین قانون حاکم بر قراردادها و در نظر گرفتن تعارض قوانین   
  •       وکالت و مشاوره حقوقی جهت ثبت شرکت های بین المللی
  •       روش ثبت شرکتهای خارجی در ایران
  •       ثبت شرکت joint venture در ایران
  •       روش ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
  •       وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی بین المللی 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615 تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی: 09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com