امور قراردادها

_______________________________________________________________

برای تنظیم یک قرارداد نکات حقوقی زیادی وجود دارد.نکات ماهوی و عمومی و شکلی که از اساسی ترین موضوع در تنظیم هر گونه قرارداد،پیمان،توافق و ... می باشد. رعایت و تمهید این نکات در قرارداد واجب و ضروری می باشد. خوشبختانه تیم حقوقی ما با نگاه یک قاضی به قرارداد، آن را تنظیم می نماید، تا امن ترین و مطمئن ترین معامله را انجام دهید.

تهیه و تنظیم و ویرایش انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اعم از:

  • قراردادهای مربوط به شخص ثالث
  • قراردادهای مربوط به فروشنده
  • قراردادهای مربوط به مشتری   

           شامل خرید و فروش-پیمانکاری-مدیریت پیمان-مضاریه-اجاره-جعاله-کار-مشارکت-مشاوره-ملکی-سهام ودیگر قرردادها

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615

تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                              09178383901                

مالی و حقوقی:                             09178383902

مهندسی:                                           09908142900                

بازرگانی:                                            09908142901

آموزش و روابط عمومی:            09908142902                  

فروش:                                             09908142903                        

فکس:                                             02143850671

ایمیل:                     info@omidjavanan.com