ساختار سازمانی هلدینگ توسعه ورزش امید جوانان شیراز، با توجه به مدل های کاری در 6 بخش تخصصی در بازار سرمایه، پا را فراتر از استانداردها و مدل های موجود گذاشته و منجر به ایجاد مدلی دانش بنیان با رویکردی متفاوت و جدید، در حوزه ی ساختار سازمانی شده به نحوی که با انطباق بر استانداردهای تخصصی در هر بخش، چارچوبی پویا، اختصاصی، مستقل و فراگیر بنا نهاده است.

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615 تلفن 07136257892 و 07136257743 و 07136239039

مسئول دفتر :                     09178383901                

مالی و حقوقی:                    09178383902

مهندسی:                               09904182900                

بازرگانی:                                09908142901

آموزش و روابط عمومی: 09908142902                  

فروش:                                 09908142903                        

فکس:                                   02143850671

ایمیل:               info@omidjavanan.com