• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

مشاوره و تدوین

برنامه مالی سالیانه

پیش بینی اهداف و درآمدها و منابع تأمین اعتبار

برآورد هزینه های عملیاتی

و نهایتا ً طراحی سیاست های قیمت گذاری ، خرید و فروش