• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

مشاوره و اقدام جهت تأمین مالی از بازار سرمایه

تأمین مالی شرکتی

مدیریت دارایی و ثروت

سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی

همچنین طراحی ساختار مالی ، مشاوره سرمایه گذاری ، طراحی ابزارهای مالی

مشاوره مدیریت ریسک ، مشاوره پذیرش و ارزش گذاری شرکت ها ، مشاوره خرید و فروش اوراق