• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

زیر ساخت های بخش مالی شرکت توسعه ورزش امید جوانان شامل تیم حسابداری متخصص، شرکت های حسابداری و حسابرسی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و امکان ارائه و پیاده سازی نرم افزار ، در زمینه های زیر می باشد.